exotic-venom: (Bothriechis schlegelii) eyelash…

exotic-venom:

(Bothriechis schlegelii) eyelash palm-pit viper